Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Πατριαρχείο Μόσχας: Οριστικό ΟΧΙ στην «Πανορθόδοξη» της Κρήτης – Νέα Ιστορικά Δεδομένα στην Ορθόδοξη Εκκλησία – Αναμένονται δραματικές οι εξελίξεις!!!
Εκκλησιαστικός Τραγέλαφος κατήντησε η περίφημος «Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης»!!!
Εμμένει το Πατριαρχείο Μόσχας στην θέση του!!!

Η απουσία των Τεσσάρων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών Αντιόχειας, Γεωργίας, Σερβίας και Βουλγαρίας , Ακυρώνουν την «Πανορθόδοξη»!!!
Η μη θετική ανταπόκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην πρόταση της Μόσχας για Πρό-Συνοδική Συνεδρίαση της «Πανορθοδόξου» δεν αφήνει άλλα περιθώρια στο Πατριαρχείο Μόσχας!!!
Το Πατριαρχείο Μόσχας ζητάει από τον Βαρθολομαίο να μεταθέσει την ημερομηνία Σύγκλισης της «Πανορθοδόξου» και να εξεταστούν όλες οι ενστάσεις και τα προβλήματα που ανέκυψαν ούτως ώστε να συμμετάσχουν όλες οι Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες στην «Πανορθόδοξη»!!!
Εάν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα του Πατριαρχείου Μόσχας, δεν υφίσταται λόγος παρουσίας της Ρωσικής Εκκλησίας στην Σύνοδο της Κρήτης!!!
Επισημαίνονται σοβαρότατες παραλήψεις στην κατάρτιση των κειμένων της «Πανορθοδόξου» τα οποία δεν υπεγράφησαν απ όλες τις Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες!!!
Οι Ρώσοι ξεκάθαρα λένε στον Βαρθολομαίο, εάν θέλεις την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας παραιτήσου από την υπερφίαλο συμπεριφορά σου!!!
———


«…..Επομένως, οι τέσσερις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, εκείνες της Αντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας και Βουλγαράς εξέφρασαν τη γνώμη ύπερ αναβολής της Συνόδου, με τις τρεις εξ αυτών, δηλαδή, της Αντιοχείας, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας να έχουν δηλώσει την αποχή τους από την προγραμματισθείσα από 18 έως 27 Ιουνίου Σύνοδο. Ενώ δεν αποδέχθηκε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως την πρόταση της Ορθοδόξου Εκκλησία της Ρωσίας περί συγκλήσεως της εκτάκτου Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Δασκέψεως. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, προφανώς δεν εφαρμόζεται ο απαραίτητος όρος δια την σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ο οποίος θέλει «συμφρονούντων καί τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων πασῶν τῶν ὑπό πάντων ἀνεγνωρισμένων κατά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν» (Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αρθ. 1).

Η μόνη εφικτή λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η συνέχιση της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου με την εξασφάλιση της ομοφώνου γνώμης όλων των Ορθοδόξων περί της συγκλήσεως αυτής σε μία άλλη χρονική στιγμή.

Ως εκ των άνω προς εφαρμογή της αποφάσεως της από 2 έως 3 Φεβρουαρίου 2016 γενομένης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας (Αποφάσεις, αρθ.6), η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφασίζει:
Να υποστηρίξει τις προτάσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών Αντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας και Βουλγαρίας περί αναβολής της Πανορθοδόξου Συνόδου και συγκλήσεως αυτής τη χρονική στιγμή, η οποία θα πρέπει να καθορισθεί ἐν τῳ περαιτέρω κατόπιν πανορθοδόξου συζητήσεως και με απαραίτητο όρο την εξασφάλιση της συμφώνο γνώμης των Προκαθημένων των όλων κοινώς ανεγνωρισμένων κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών˙
Η σχετική πρόταση να αποσταλεί αμέσως προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο και προς πάντας τους Προκαθημένου των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών˙
Σε περίπτωση κατά την οποία η Αγιωτάτη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ούτε και αυτή την πρόταση θα δεχθεί, ενώ η Σύνοδος στην Κρήτη θα συγκληθεί, παρά την αντίθετη γνώμη ενίων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, μετά βαθείας λύπης να ανακοινώσει την αδυναμία της συμμετοχής σε αυτή της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας˙
Να συνεχίσει παντοιοτρόπως να καταβάλλει προσπάθειες προς ενίσχυση της πανορθοδόξου συνεργασίας διά την προετοιμασία της μελλούσης να συνέλθει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία καλείται να αποτελέσει αληθινή μαρτυρία της ενότητας της Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας˙
Να επαναδιατυπώσει τη γνώμη ότι προς την επιτυχή έκβαση της προσυνοδικής προετοιμασίας θα εδύνατο να συμβάλει η εντατικοποίηση του πραγματικού έργου της Πανορθοδόξου Γραμματείας, στα πλαίσια της οποίας κρίνεται εφικτή η μελέτη προτάσεων λύσεως των προβληματικών θεμάτων, διευθετήσεως των υφισταμένων διαφωνιών, επεξεργασίας των απαραιτήτων κειμένων και άρσεως κάθε εμποδίου προς σύγκληση και θεάρεστον έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας˙
Να δεχθεί, ως λίαν ευκταίον, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις στους κόλπους πολλών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, στην μέλλουσα να συνέλθει Σύνοδο να μετάσχουν όλες οι Αρχιερείς των Αγίων του Θεού Εκκλησιών απεριορίστως, επειδή τούτο, ασφαλῶς, θα προσδώσει μεγαλύτερο κύρος πανορθοδόξως στις λαμβανόμενες συνοδικές αποφάσεις.

«Τὸ γὰρ τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλὰ ἑνώσεώς ἐστι καὶ συμφωνίας ὄνομα», διδάσκει ο Ιερός Χρυστόστομος (Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία εἰς τήν πρός Κορινθίους ἐπιστολήν Α΄. Ομιλία 1,1, Υπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς). Διά χάριν συμφωνίας και ομοφροσύνης, ἐν πνεύματι συγκαταβάσεως και αδελφικής αγάπης, άνευ της προς αλλήλους μομφής και χωρίς να προκαλέσουμε νέα τραύματα στο Θεανθρώπινο Σώμα της Εκκλησίας, προσέχοντας ο ένας τον άλλο και ακόμα περισσότερα την Θεία Αποκάλυψη, η οποία σφραγίσθηκε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, πρόκειται να ακούσουμε «τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις» (Αποκ. 2.7) και να πάρουμε τα απαραίτητα διδάγματα από τα σφάλματα, τα οποία, εξαιατίας της ανθρωπίνης αδυναμίας, διαπράχθησαν κατά την τρέχουσα πορεία προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ούτως ώστε, του Θεού συνεργούντος, να φθάσουμε στην άνευ εμποδίων πραγμάτωση αυτού του μεγάλου εγχειρήματος προς δόξαν Θεού και μεγαλύτερο συμφέρον της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Ιερά Σύνοδος και πάλι καλεί τους Αρχιερείς, τους κληρικούς, τους μοναχούς και τους λαϊκούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας να προσεύχονται θερμώς προκειμένου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ἐν τῃ ὑποθέσει ταύτῃ να αναδείξει την πανίσχυρον βοήθεια και το άγιον θέλημα Αυτού».
Το πλήρες ανακοινωθέν (Ελληνικά) Ε Δ Ω

Στην Αγγλική Γλώσσα Ε Δ Ω
———–


Επιβεβαίωση του Dioptra News


Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας αποφάσισε προ ολίγου οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν θα συμμετάσχει στην «Πανορθόδοξη» Σύνοδο της Κρήτης. Η απόφαση αυτή αποτελεί πραγματικά ράπισμα στους υποστηρικτές της αιρέσεως του Οικουμενισμού.


Η απόφαση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου να συγκαλέσει μία Σύνοδο εις τύπον «Πανορθοδόξου», χωρίς να υπολογίσει, εις τις απόψεις , τα αιτήματα, τις ενστάσεις των υπολοίπων Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, αποτελεί μέγα ολίσθημα από την πλευρά του.


Επιπλέον οι επίσημες ανακοινώσεις των Ιερών Συνόδων, των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες κατηγορούν τον κ.Βαρθολομαίο ευθέως για μεθόδευση εις τύπον Ρωμαιοκαθολικών προτύπων, των οργανωτικών θεσμών της «Πανορθοδόξου» και ότι επιθυμεί να φανεί ως ο «Πάπας της Ορθοδοξίας», αποτελούν για το Οικουμενικό Πατριαρχείο,ισχυρό ράπισμα.


Ο κ. Βαρθολομαίος, ως Λατινόφρων και Οικουμενιστής, κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Να μεταλλάξει την «Πανορθόδοξη» από Σύνοδο ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε Σύνοδο όλεθρο για τον ίδιο και πλήρους αποτυχίας, ως στίγμα αρνητικό στην υπερφίαλο Πατριαρχική του σταδιοδρομία.


Βιάστηκε επομένως ο κ. Βαρθολομαίος να τυπώσει τις αφίσες, διότι θα πρέπει να συμπεριλάβει και το νέο μεγάλο κατόρθωμά του…την αποτυχία συγκλίσεως της περιφήμου «Πανορθοδόξου Συνόδου της Κρήτης»!!! Διότι με την απουσία των 4 μεγάλων Ορθόδοξων Πατριαρχείων, δεν αποτελεί πλεόν «Πανορθόδοξη»!!!


Ο κ.Βαρθολομαίος επεδίωξε με το Οικουμενιστικό φρόνημα του, να μεταλλάξει το Ορθόδοξο Ελληνικό Οικουμενικό Πατριαρχείο σε Παπικό προτεκτοράτο, συνάμα δε να εξωθήσει την συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Ορθόδοξου Ποιμνίου, να γυρίσουν την πλάτη τους στον Λατινόφρονα κ. Βαρθολομαίο και να προστρέξουν προς διατήρηση και διαφύλαξη της Ορθοδόξου Ομολογίας των, στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και αλλαχού.


Ως Έλληνες και Ορθόδοξοι , πονάμε, στηρίζουμε και υπερασπιζόμαστε την Ελληνικότητα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Δεν στηρίζουμε τους ενοίκους, όσο αυτοί ενεργούν και πράττουν ενάντια στο συμφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ελληνισμού!


Παρακαλούμε τον κ. Βαρθολομαίο να σταματήσει, να ευτελίζει έτι περισσότερο το Ελληνικό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Του ζητάμε να επανέλθει στην οδό της Ορθόδοξης Ομολογίας και της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης.


Οι εξελίξεις από εδώ και πέρα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, χαρακτηρίζονται ως δραματικές…..dioptra-news.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου